Caritas Diecezji Gliwickiej
aktualności

Caritas Diecezji Gliwickiej wsparła darem solidarnościowym - w postaci 10 000 zł - poszkodowanych przez trąbę powietrzną mieszkańców diecezji opolskiej. więcej »

Dnia 9 lipca br. minęło 25 lat od chwili, kiedy Biskup Gliwicki Jan Wieczorek utworzył Caritas Diecezji Gliwickiej. więcej »

Zbiórka makulatury w dniach 16-17 czerwca br. zakończyła przed wakacyjną akcje ,,Makulatura to pomoc'', której celem było pozyskanie środków na dożywianie potrzebująch. więcej »

W dniu 10 czerwca w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach odbyła się XVII Powiatowa Spartakiada Dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej pod hasłem "Ducha mamy sportowego''. więcej »

Przedstawiciele Caritas diecezjalnej uczestniczyli w zgromadzeniu dyrektorów caritas w Polsce, które odbywało się w Popowie. Podczas konferencji omawiano bieżące sprawy związane z działalnością caritas, jak również planowano przyszłe inicjatywy oraz akcje. więcej »


istota, cel i zadania « 

Wy jesteście światłem świata..., Sens działania Szkolnego Koła Caritas opiera się na autentycznym zaangażowaniu ludzi młodych w pracę na rzecz osób potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej.

Prawną podstawą powołania takiego koła jest Statut Caritas Diecezji Gliwickiej oraz Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży. Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły, pod nadzorem dyrekcji i włączającą się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez instytucję Caritas.

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły (osoba świecka i niekoniecznie katecheta, która dobrowolnie chce podjąć to zadanie), powołany przez Dyrektora Szkoły.
Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Proboszcz Parafii na terenie, którego parafii znajduje się szkoła lub kościelny asystent (kapłan) wyznaczony przez tegoż proboszcza, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna ze Statutem Koła oraz włącza się w pracę nad formacją członków Koła.

Podstawowym celem Szkolnego Koła Caritas jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

Szczegółowymi zadaniami z kolei są:


    - coraz większe zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa, zwłaszcza o miłosierdziu Bożym;
    - uwrażliwienie na różnorodne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości;
    - stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowana osobowości katolika w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;
    - rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
    - stała współpraca i włączanie się w działalność organizacji Caritas oraz kooperacja z innymi organizacjami młodzieżowymi.

Zadania, o których mowa powyżej SKC realizuje poprzez różnorodne środki i sposoby działania, nad którymi czuwa dyrektor szkoły. Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą: asystent kościelny i opiekun Koła oraz przedstawiciele młodzieży pełniący funkcję przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika.

SKC, Zarząd planuje podstawowe kierunki formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym, roztacza opiekę nad kołem na terenie szkoły, inspiruje członków do konkretnych działań, ustala terminy spotkań, reprezentuje koło na zewnątrz, decyduje o wydatkach Koła i sprawuje kontrolę nad jego finansami. Koło uczestniczy w ogólnopolskich akcjach charytatywnych takich jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Tydzień Miłosierdzia, Święty Mikołaj, Wigilia itp.

Ludzie młodzi, którzy należą do Szkolnego koła Caritas, posiadają oczywiście swoje prawa i obowiązki, które ściśle określa statut. Jest on koniecznym punktem odniesienia, gdyż pomaga w regulowaniu współpracy między szkołą a Caritas.

Sama natura szkoły - przychodzące i odchodzące roczniki - narzuca w sposób samoistny rotację członków. Nowi uczniowie zapoznają się z istnieniem, regulaminem i działalnością Koła przede wszystkim w prywatnych kontaktach, a także na lekcjach prowadzonych przez opiekuna.

Istotnym elementem, który wypływa na zaznajomienie się z Kołem, są różnego rodzaju spotkania modlitewne, formacyjne oraz zjazdy na szczeblu diecezjalnym i regionalnym.

Najważniejszym jednak czynnikiem, który decyduje o liczbie członków Koła jest jego dynamiczność i skuteczność działania. Młodzi ludzie, widząc swoich rówieśników, robiących coś dobrego i pożytecznego dla innych, pragną także to czynić.

następna strona...

» © Caritas Diecezji Gliwickiej 2004-2017 «
GTECH.pl