Loading...

Dom Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach

Dom Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach 2017-10-24T17:14:09+02:00

Nasz Dom przeznaczony jest dla 100 osób w podeszłym wieku wymagających całodobowej opieki. Zapewniamy im odpowiednie warunki bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Na mocy umowy zawartej ze Starostą Gliwickim posiadamy 80 miejsc dla osób skierowanych decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu. Istnieje też możliwość przyjęcia mieszkańców na mocy umowy cywilno-prawnej, po uzgodnieniu z Dyrektorem Domu i po zaopiniowaniu przez lekarza.

Placówka znajduje się w małej wiosce w gminie Wielowieś, otoczona jest ogrodem z ławkami i altaną. Obiekt spełnia wymogi standaryzacyjne obowiązujące w domach pomocy społecznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pozbawiony jest barier architektonicznych, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie aktywności jego mieszkańców.

Nasi Pensjonariusze zamieszkują pokoje jedno i dwuosobowe. Każdy mieszkaniec domu otoczony jest dobrą opieką, dostosowaną indywidualnie jego jego potrzeb, w tym opieką zdrowotną w ramach Państwowej Opieki Zdrowotnej, świadczoną przez lekarza specjalistę geriatrii, a w razie potrzeby pielęgniarską opieką długoterminową. Wykwalifikowany personel pomaga mieszkańcom w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego oraz w załatwianiu wszelkich spraw związanych z pobytem w naszym Domu.

Do dyspozycji mieszkańców jest sala rehabilitacyjna wyposażona w odpowiedni sprzęt oraz urządzenia, w której wykonywane są zabiegi i ćwiczenia rehabilitacyjne.

Oferujemy naszym mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności (Rada Mieszkańców), utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem.

Dom umożliwia mieszkańcom zaspokojenie potrzeb religijnych, kulturalnych i duchowych zgodnych z wyznaniem. Do stałej dyspozycji jest Kaplica, w której swą posługę pełni wyznaczony Kapelan Domu. Wszyscy mogą korzystać z Mszy Świętej, nabożeństw, rekolekcji.

Jednym z kierunków rozwoju naszej działalności jest promocja aktywności osób starszych oraz budowanie więzi pokoleniowej.

W naszym Domu prowadzimy liczne zajęcia integracyjno-terapeutyczne, przez które staramy się aktywizować naszych mieszkańców.

Przykładowe formy terapii:

 • arteterapia

 • biblioterapia

 • muzykoterapia

 • terapii przyłóżkowa

 • warsztaty małych form scenicznych „Drama”

 • ntegracyjny zespół wokalny „Schola”

 
W placówce aktywnie działa Klub Seniora, w ramach którego organizujemy:

 • spotkania kulinarne

 • spotkania literackie

 • seanse filmowe

 • spotkania katechetyczne

 • imprezy okolicznościowe

Działalność terapeutyczna oparta jest na współdziałaniu z lokalnymi placówkami kulturalno-oświatowymi takimi jak:

 • szkoły

 • domy kultury

 • instytucje parafialne

Za działalność powyższych form otrzymaliśmy liczne dyplomy i podziękowania. W temacie Edukacja otrzymaliśmy wyróżnienie w ramach Konkursu Wojewody Śląskiego „Śląskie na 5”.

Dom Pomocy Społecznej
Caritas Diecezji Gliwickiej

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego