Loading...

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Gliwickiej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Gliwickiej 2019-12-31T11:30:38+02:00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Gliwickiej funkcjonuje od 1.01.2002 r. i zajmuje się ambulatoryjną opieką zdrowotną, w tym opieką pielęgniarską, rehabilitacją leczniczą, opieką paliatywną oraz usługami opiekuńczymi. Powstał z przekształcenia 17 Stacji Opieki Caritas, uruchomionych w latach 1992-1999 i rozsianych na terenie całej Diecezji Gliwickiej, które weszły w skład jego struktury jako jednostki organizacyjne.

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011r. NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej jest zakładem leczniczym działającym w ramach podmiotu leczniczego, tj. Caritas Diecezji Gliwickiej i jako taki jest wpisany do Rejestru Podmiotów Leczniczych Wojewody Śląskiego. Działa w oparciu o umowy na świadczenie usług zdrowotnych i opiekuńczych, w tym ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz samorządami lokalnymi.

W zakresie certyfikacji usług medycznych realizowanych przez zabrzańską placówkę, NZOZ uzyskał certyfikat zarządzania PN-EN ISO 9001:2015-10

0
Pacjentów pod opieką w domach rocznie
0
Pacjentów usprawnianych w gabinetach rehabilitacyjnych rocznie
0
Pacjentów, dla których realizowane sa usługi opiekuńcze miesięcznie.
0
Jednostek terenowych – Stacji Opieki
0
Mobilnych zespołów pielęgniarskich
0
Punktów rehabilitacyjnych

W 2004 roku działalność Stacji Opieki i innych form pomocy, realizowanych przez Caritas Diecezji Gliwickiej na terenie Miasta Zabrze została przez tę społeczność dostrzeżona i uhonorowana Wyróżnieniem im. św. Kamila. Wyrazem uznania dla naszej pracy są również listy gratulacyjne otrzymywane z okazji jubileuszy powstania poszczególnych Stacji Opieki oraz referencje dotyczące naszej działalności na rzecz społeczności lokalnych, jednak najbardziej cenne dla nas wyróżnienie, to słowo „dziękuję” wyrażane bezpośrednio naszym pracownikom, najczęściej w zaciszu domowym, przez samych pacjentów lub ich opiekunów.

Podstawowym celem działalności zespołów pielęgniarskich w Stacjach Opieki jest jak najdłuższe pozostawanie osoby chorej, u której hospitalizacja nie jest konieczna, w swoim środowisku domowym oraz szkolenie i wsparcie opiekunów/rodziny chorego w tych działaniach.

Cel ten jest osiągany przez sprawowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w miejscu jego zamieszkania. Zatrudnione w Stacji Opieki doświadczone pielęgniarki dysponują samochodem służbowym, co umożliwia im sprawne dotarcie do chorych w ich domach. Działania pielęgniarek ukierunkowane są przede wszystkim na wykonywanie wszelkich koniecznych zabiegów zapobiegawczych, pielęgnacyjno-leczniczych i rehabilitacyjnych, ocenę wydolności opiekuńczo-pielęgnacyjnej rodziny lub opiekunów, edukację zdrowotną rodziny pacjenta jak i samego chorego, mającej na celu przygotowanie ich do sprawowania opieki i samoopieki, profilaktykę i promocję zdrowia. Bardzo często pielęgniarki służą swoją wiedzą i wsparciem w procesie przystosowania się do choroby czy niepełnosprawności, poprzez przeorganizowanie środowiska chorego (wypożyczenie czy pomoc w pozyskaniu niezbędnego sprzętu do pielęgnacji i rehabilitacji, zaopatrzenia higienicznego itp.). W działaniach tych pielęgniarka, w zależności od potrzeb, ściśle współpracuje z samym pacjentem i jego rodziną, lekarzem i pielęgniarką rodzinną, innymi placówkami ochrony zdrowia, lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Pielęgniarki Stacji Opieki mogą również sprawować opiekę nad osobą w terminalnym okresie choroby, jeśli z jakichś względów nie chce, bądź nie może ona być objęta opieką hospicjum domowego.

Warunki objęcia opieką domową przez pielęgniarki są nieco odmienne w każdej placówce, ze względu na różne źródła finansowania tej działalności, jednak zazwyczaj podstawowym dokumentem potrzebnym do objęcia opieką jest skierowanie lekarskie, które powinno zawierać zlecenie koniecznych zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych, ze wskazaniem, że należy je wykonać w domu chorego.

Wypożyczalnie sprzętu funkcjonujące w Stacjach Opieki obsługiwane są przez pielęgniarki Stacji Opieki lub inne wyznaczone do tego osoby, w godzinach wyznaczonych na urzędowanie w biurze Stacji Opieki. Są przeznaczone zarówno dla osób objętych opieką przez pielęgniarki, jak i dla niebędących pacjentami Stacji. Podstawowy sprzęt pozostający w dyspozycji wypożyczalni to przede wszystkim: łóżka, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, chodziki, kule, laski, krzesła i wózki toaletowe, wózki inwalidzkie, ssaki elektryczne, koncentratory tlenu, krzesełka do wanny lub pod prysznic, podnośniki do wanny.

Przy wypożyczaniu sprzętu wymagany jest dowód tożsamości osoby wypożyczającej, a także uiszczenie zwrotnej kaucji za sprzęt.

Celem działalności gabinetów rehabilitacyjnych w Stacjach Opieki jest usprawnianie pacjentów, którzy wymagają rehabilitacji leczniczej. Duża część gabinetów zlokalizowana jest w niewielkich miejscowościach, w tym na terenach wiejskich, co znacznie ułatwia korzystanie z ich usług osobom starszym, schorowanym, niepełnosprawnym, niezmotoryzowanym, dla których dojazd do większych ośrodków jest kłopotliwy, męczący i czasochłonny. Kadrę gabinetu stanowią fizjoterapeuci i masażyści, którzy wykonują zlecone przez lekarza zabiegi fizykalne oraz kinezyterapię i masaż leczniczy.

Zakres wykonywanych zabiegów obejmuje:

1. fizykoterapię (światłolecznictwo: światło podczerowne, UV, spolaryzowane; elektroterapia: prądy diadynamiczne, interferencyjne, Kotz’a, Traberta, TENS, jonoforeza, tonoliza, galwanizacja; magnetoterapia; laseroterapia; terapia ultradźwiękowa)

2. kinezyterapię (ćwiczenia indywidualne lub grupowe: bierne, czynno-bierne, izometryczne, redresyjne/autoredresyjne, samowspomagane, czynne, czynne w odciążeniu, oporowe w odciążeniu, oporowe, manipulacyjno-manualne, gimnastyka przyrządowa)

3. masaż leczniczy

Wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych odbywa się wyłącznie na podstawie poprawnie wystawionego skierowania lekarskiego, które musi zawierać informacje jednoznacznie określające pacjenta (wraz z numerem PESEL), podmiot i lekarza zlecającego, rodzaj zleconych zabiegów ze wskazaniem okolicy na którą mają być wykonane, krotności wykonania i dawki (parametrów) oraz ewentualnie zleconych do niektórych zabiegów leków.

Po zarejestrowaniu pacjent otrzymuje informację dotyczącą planowanego terminu realizacji oraz wskazówki jak ma się przygotować do określonego rodzaju zabiegów.

Hospicjum domowe udziela świadczeń opieki paliatywno-hospicyjnej pacjentom w schyłkowym okresie życia Jest to wszechstronna, całościowa (holistyczna) opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta sprawowana jest nad pacjentem w schyłkowym okresie życia z chorobą nowotworową lub innymi chorobami (nienowotworowymi) i ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia opieki paliatywno-hospicyjnej obejmują również wspomaganie rodziny pacjenta w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia, tj. po śmierci chorego. W skład zespołu paliatywnej opieki domowej wchodzi lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog, duchowny.

Świadczenia zdrowotne w zakresie hospicjum domowego obejmują:

– zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń przez 7 dni w tygodniu,

– świadczenia lekarskie (leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO – drabina analgetyczna, leczenie innych objawów somatycznych),

– świadczenia pielęgniarskie,

– zapobieganie powikłaniom,

– pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,

– zaspokajanie potrzeb duchowych,

– zapewnienie dostępu do niezbędnego sprzętu do pielęgnacji i rehabilitacji oraz aparatury medycznej

– opiekę nad osieroconymi,

– pomoc psychologiczną,

– rehabilitację.

Do objęcia opieką paliatywną przez hospicjum domowe wymagane jest skierowanie lekarskie.

Usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób samotnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność lub inną przyczynę wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, oraz dla tych, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi te świadczone są przez opiekunki w domu klienta, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym dokonanym przez pracownika socjalnego.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

– zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych  (np. zakupy, gotowanie lub dostarczanie gotowego posiłku, pranie, sprzątanie mieszkania); –

– opiece higienicznej (np. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, zmiana pieluchomajtek, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, toaleta w łóżku),

– zleconej przez lekarza pielęgnacji (np. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacja recept, zmiana pozycji osoby leżącej, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych).

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu zamieszkania. Po zgłoszeniu osobę oczekującą pomocy odwiedza w jej mieszkaniu pracownik socjalny i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny, a jej wysokość ustalana przez gminę w formie uchwały.

Lista Stacji Opieki według świadczonych usług

 • Bytom, ul. Matejki 18A, tel. 32 282 61 91, czynna: 11.30-13.30,
 • Lubliniec, ul. Kilińskiego 4, tel. 34 356 22 50, czynna: 8.00-9.00 i 12.00-14.00
 • Miasteczko Śląskie, ul Dworcowa 2, tel. 32 307 38 14, czynna: 11.00-13.00
 • Pawonków, ul. Lubliniecka 18, tel. 34 353 41 60, czynna: 8.30-9.30
 • Pyskowice, ul. Wieczorka 3, tel. 32 233 27 78, czynna: 13.00 – 14.00
 • Rudziniec, ul. Opolska 4, tel. 32 230 34 97, czynna: 13.00-14.00
 • Sośnicowice, ul. Szprynek 1, tel. 32 238 70 29, czynna: pn., śr., pt. 12.00-13.00
 • Tarnowskie Góry, ul. Powstańców Śląskich 2, tel. 32 285 63 48, czynna: pn. 15.30-16.30 śr. 11.45-12.45 i 15.30-16.30
 • Toszek, ul. Kościelna 3, tel. 32 233 43 39, czynna: 13.00-14.00
 • Wielowieś, ul. Klasztorna 8, 32 233 61 91, czynna: 13.00-14.00;
  Gabinet rehabilitacyjny i usługi pielęgniarskie Krupski Młyn,, ul Krasickiego 2, tel. 32 285 10 92
 • Zabrze, ul. Urbana 4A, tel. 32 271 06 85, czynna: 7.00-8.00
 • Zabrze, pl. N. Kroczka 6, tel. 32 274 30 71, czynna: 8.00-9.00 i 13.30-14.30
 • Zbrosławice, ul Kościelna 3, tel. 32 666 44 33, czynna: 11.45-12.45
 • Bytom, ul. Matejki 18A, tel. 32 282 61 91, czynna: 11.30-13.30,
 • Kuźnia Raciborska, ul. Jagodowa 15, tel. 32 418 92 87, czynna: 7.25 – 15.00
 • Lubliniec, ul. Kilińskiego 4, tel. 34 356 22 50, czynna: 8.00-9.00 i 12.00-14.00
 • Miasteczko Śląskie, ul Dworcowa 2, tel. 32 307 38 14, czynna: 11.00-13.00
 • Pawonków, ul. Lubliniecka 18, tel. 34 353 41 60, czynna: 8.30-9.30
 • Pyskowice, ul. Wieczorka 3, tel. 32 233 27 78, czynna: 13.00 – 14.00
 • Rudziniec, ul. Opolska 4, tel. 32 230 34 97, czynna: 13.00-14.00
 • Sośnicowice, ul. Szprynek 1, tel. 32 238 70 29, czynna: pn., śr., pt. 12.00-13.00
 • Tarnowskie Góry, ul. Powstańców Śląskich 2, tel. 32 285 63 48, czynna: pn. 15.30-16.30 śr. 11.45-12.45 i 15.30-16.30
 • Toszek, ul. Kościelna 3, tel. 32 233 43 39, czynna: 13.00-14.00
 • Wielowieś, ul. Klasztorna 8, 32 233 61 91, czynna: 13.00-14.00;
  Gabinet rehabilitacyjny i usługi pielęgniarskie Krupski Młyn,, ul Krasickiego 2, tel. 32 285 10 92
 • Zabrze, pl. N. Kroczka 6, tel. 32 274 30 71, czynna: 8.00-9.00 i 13.30-14.30
 • Zbrosławice, ul Kościelna 3, tel. 32 666 44 33, czynna: 11.45-12.45
 • Bytom, ul. Matejki 18A, tel. 32 282 61 91, czynna: 11.30-13.30, gabinet czynny: 6.55-14.30
 • Kuźnia Raciborska, ul. Jagodowa 15, tel. 32 418 92 87, czynna: 7.25-15.00, gabinet czynny: 7.25-15.00
 • Lubliniec, ul. Kilińskiego 4, tel. 34 356 22 50, czynna: 8.00-9.00 i 12.00-14.00, gabinet czynny: 7.00-17.00
 • Miasteczko Śląskie, ul Dworcowa 2, tel. 32 307 38 14, czynna: 11.00-13.00, gabinet czynny: 7.00-14.35
 • Pyskowice, ul. Wieczorka 3, tel. 32 233 27 78, czynna: 13.00-14.00, gabinet czynny: 7.00-15.00
 • Wielowieś, ul. Klasztorna 8, 32 233 61 91, czynna: 13.00-14.00;
  Gabinet rehabilitacyjny i usługi pielęgniarskie Krupski Młyn,, ul Krasickiego 2, tel. 32 285 10 92, gabinet czynny 7.25-15.00
 • Zabrze, ul. Urbana 4A, tel. 32 271 06 85, czynna: 7.00-8.00, gabinet czynny 7.45-16.00
 • Zabrze, pl. N. Kroczka 6, tel. 32 274 30 71, czynna: 8.00-9.00 i 13.30-14.30, gabinet czynny 7.00-15.30
 • Zbrosławice, ul Kościelna 3, tel. 32 666 44 33, czynna: 11.45-12.45, gabinet czynny 7.30-13.10 i 13.45-16.45
 • Tarnowskie Góry, ul. Powstańców Śląskich 2, tel. 32 285 63 48, czynna: pn. 15.30-16.30 śr. 11.45-12.45 i 15.30-16.30
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Gliwickiej – siedziba

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego