Pomoc postpenitencjarna

W dniu 06.12.2019 r. Minister Sprawiedliwości występując jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości przyznał Caritas Diecezji Gliwickiej środki na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022.

W oparciu o zawartą umowę Caritas oferuje świadczenie pomocy w zakresie:

 1. Pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 2. Pokrywania kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat;
 3. Organizowania i finansowania poradnictwa prawnego;
 4. Organizowania i finansowania programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień;
 5. Promowania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
 6. Pokrywania kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;
 7. Pokrywania kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy i funkcjonowania w społeczeństwie;
 8. Organizowania badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych;
 9. Finansowania bonów żywnościowych;
 10. Finansowania zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 11. Finansowania zakupu niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne.

W ramach niniejszego projektu w 2019 roku – pomocy udzielono 62 potrzebującym. Wśród nich były osoby przebywające w zakładach karnych i aresztach śledczych, osoby które w okresie ostatnich 3 miesięcy opuściły placówki penitencjarne oraz ich bliscy i rodziny.

Projekt ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne będzie kontynuowany w latach 2020 – 2022.

Osoby szukające pomocy zapraszamy do kontaktu z Ośrodkami Postpenitencjarnymi:

1. Caritas Diecezji Gliwickiej, ul.Księcia Ziemowita 2, 44-100 Gliwice,
w dniach: wtorek (11:00-15:00), czwartek (7:00-15:00)

2. Fundacja Zacisze Grażyny, ul. Leśna 4, 44-172 Niewiesze,
w dniach: poniedziałek (7:00-15:00), piątek (13:00-17:00)

Oraz pod dyżurnym numerem telefonu: 665 554 661

Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Autor: | 2020-02-04T15:16:20+02:00 04 lutego 2020|Centrala|

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego