Program Skrzydła

Program Skrzydła 2017-09-22T15:42:04+02:00

We wrześniu 2005 r. Caritas gliwicka przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Skrzydła”, w którym oferuje pomoc materialną uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych dotkniętych ubóstwem.

Program „Skrzydła” zakłada udzielanie długoterminowej pomocy w różnej formie: dofinansowania dożywiania, dojazdów do szkół, zakupu wyprawek szkolnych czy wykupieniu obozów i kolonii letnich.

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, które z powodu braku środków materialnych w rodzinach nie mają szans na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Nie zapominajmy, że biedę się dziedziczy i dzieci z ubogich rodzin, niekoniecznie patologicznych czy dotkniętych alkoholizmem, ale np. bezrobotnych, mają na starcie utrudnione wejście w dorosłe życie.

Do programu mogą się włączyć zarówno firmy, jak i osoby fizyczne, które poprzez deklarację lub zawarcie umowy otoczą opiekę finansową konkretnego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.

Więcej informacji na temat powyższego programu można uzyskać telefonicznie od p. Marii w centrali Caritas Diecezji Gliwickiej – tel. 32 230 78 70

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego