Loading...

Szkolne Koła Caritas

Szkolne Koła Caritas 2017-09-22T15:18:54+02:00

Działanie Szkolnego Koła Caritas opiera się na autentycznym zaangażowaniu ludzi młodych w pracę na rzecz osób potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej.

Podstawą prawną powołania takiego koła jest Statut Caritas Diecezji Gliwickiej oraz Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży. Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły, pod nadzorem dyrekcji i włączającą się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez instytucję Caritas.

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje powołany przez dyrektora nauczyciel szkoły – osoba świecka i niekoniecznie katecheta, która dobrowolnie chce podjąć to zadanie. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje proboszcz lub wyznaczony kapłan z parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Włącza się w działania formacyjne, czuwa on nad działalnością Koła i dba oto by była zgodna ze Statutem Koła.

Podstawowym celem Szkolnego Koła Caritas jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.”

Matka Teresa z Kalkuty

Cele SKC

 • coraz większe zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa, zwłaszcza o miłosierdziu Bożym

 • uwrażliwienie na różnorodne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości

 • stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowana osobowości katolika w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę

 • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy

 • stała współpraca i włączanie się w działalność organizacji Caritas oraz kooperacja z innymi organizacjami młodzieżowymi

Zadania, o których mowa powyżej SKC realizuje poprzez różnorodne środki i sposoby działania, nad którymi czuwa dyrektor szkoły. Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą: asystent kościelny i opiekun Koła oraz przedstawiciele młodzieży pełniący funkcję przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika.

Zarząd planuje podstawowe kierunki formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym, roztacza opiekę nad kołem na terenie szkoły, inspiruje członków do konkretnych działań, ustala terminy spotkań, reprezentuje koło na zewnątrz, decyduje o wydatkach Koła i sprawuje kontrolę nad jego finansami. Koło uczestniczy w ogólnopolskich akcjach charytatywnych takich jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Tydzień Miłosierdzia, Święty Mikołaj, Wigilia itp.

Jak założyć SKC?

Do założenia SKC wymagane są:

 • akceptacja dyrektora szkoły

 • co najmniej pięcioosobowa grupa uczniów

 • pragnienie i gotowość niesienia pomocy innym

 • nauczyciel gotowy poprowadzić SKC

Działalność

Chrześcijanin swoją obecnością i aktywną działalnością winien wnosić w świat dobro i pomagać innym w jej osiąganiu. Wspólna praca i czynny udział w SKC wyzwalają w młodej osobie gotowość, odwagę i umiejętność wychodzenia ku drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu, który znalazł się w potrzebie. W takim gronie ludzi rodzi się chęć pomagania innym oraz odpowiedzialność za każdego bliźniego.

Duch braterstwa i przyjaźni oraz relacje między poszczególnymi członkami koła, niejako od wewnątrz motywują ich do działania, które za podstawowy cel ma dobro ludzkiej osoby. Owo dobro w szerokim tego słowa znaczeniu, jest osiągane wielorakimi metodami i sposobami.

Do najbardziej rozpowszechnionych zaliczyć należy:

 • pomoc materialną i duchową osobom starszym i dzieciom

 • pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu ogólnopolskich akcji charytatywnych, wakacyjnych kolonii i zimowych ferii

 • wspomaganie ubogich dzieci w zakresie żywności, odzieży, podręczników i pomocy szkolnych

W działalności SKC podkreślić należy jakże ważny aspekt wychowawczy i pedagogiczny. Mianowicie praca w Kole uczy:

 • miłości bliźniego, kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi

 • tolerancji, zrozumienia, wspólnej pracy oraz poszanowania człowieka chorego i starszego

 • samodzielności i odpowiedzialności

Dokumenty do pobrania

Materiały w formacie PDF

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Wychowawcy

Początek roku szkolnego obfituje w powstawanie nowych, ale i pożytecznych inicjatyw. W tym kontekście Caritas Diecezji Gliwickiej w porozumieniu z Sekcją Szkolno-Katechetyczną Diecezji Gliwickiej i we współpracy z Dyrektorami Szkół pragnie rozpocząć tworzenie w szkołach – istniejących na terenie naszej diecezji – Szkolnych Kół Caritas.

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły (osoba świecka i niekoniecznie katecheta, która dobrowolnie chce podjąć to zadanie), powołany przez Dyrektora Szkoły. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Proboszcz Parafii na terenie, którego parafii znajduje się szkoła lub kościelny asystent (kapłan) wyznaczony przez tegoż proboszcza, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna ze Statutem Koła oraz włącza się w pracę nad formacją członków Koła.

Kwintesencja działania Szkolnych Kół Caritas opiera się przede wszystkim na autentycznym zaangażowaniu ludzi młodych w pracę na rzecz osób potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. Każdy człowiek, również młody, swoją obecnością i aktywną działalnością winien wnosić w świat dobro i pomagać innym w jego osiąganiu. Wspólna praca i czynny udział w Szkolnym Kole Caritas może wyzwolić w młodej osobie gotowość, odwagę i umiejętność wychodzenia ku drugiemu człowiekowi; zwłaszcza temu, który znalazł się w potrzebie.

W takim gronie ludzi rodzi się chęć pomagania innym oraz odpowiedzialność za każdego bliźniego. Duch braterstwa i przyjaźni oraz relacje między poszczególnymi członkami koła, niejako od wewnątrz motywują ich do działania, które za podstawowy cel ma dobro ludzkiej osoby. Owo dobro w szerokim tego słowa znaczeniu, jest osiągane wielorakimi metodami i sposobami.
Do najbardziej rozpowszechnionych zaliczyć należy wieloraką pomoc materialną i duchową osobom starszym i dzieciom. Istotnym polem działalności jest także wspomaganie ubogich dzieci w formie żywności, odzieży, podręczników, pomocy szkolnych itp.

W działalności Szkolnego Koła Caritas podkreślić należy ważny aspekt wychowawczy i pedagogiczny. Praca w Kole uczy przede wszystkim miłości bliźniego, kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi, uczy także tolerancji, zrozumienia, wspólnej pracy oraz poszanowania człowieka chorego i starszego. Przyczynia się również do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności uczniów.

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy!
Kształtowanie powyższych, niewątpliwie pozytywnych postaw wychowawczych w perspektywie działalności Szkolnego Koła Caritas nie powinno być nam obojętne.

Pragnę zatem zwrócić się z wielką prośbą do Szanownych Dyrektorów o przychylne i życzliwe spojrzenie na tę inicjatywę, która w perspektywie rozwoju młodego człowieka może przynieść wspaniałe owoce, będące pięknym przyczynkiem włączenia się uczniów w działalność charytatywno-społeczną na terenie szkoły.

Dyrektor Caritas
Diecezji Gliwickiej
Ks. Rudolf Badura

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego