Loading...

Wolontariat w placówkach

Wolontariat w placówkach 2017-08-28T13:40:24+02:00

Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez sieć swoich placówek niesie pomoc osobom potrzebującym. Jej forma uzależniona jest od specyfiki działalności i godzin pracy konkretnej placówki. Szczegółowy opis działalności każdej z nich znajduje się na naszej stronie. Niektóre Placówki zapraszają do współpracy Wolontariuszy. Współpraca podejmowana po rozmowie wstępnej i  podpisaniu umowy wolontariackiej (umowy cywilno-prawnej zwanej w ustawie porozumieniem). Jeśli porozumienie zawarte zostanie na okres do 30 dni, może być zawarte w formie ustnej.

Wolontariat jako jedna z form okazywania miłosierdzia podoba się Panu. Wspierając potrzebujących wypełniamy przykazanie miłosci i ubogacamy samych siebie.

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” Mt 25, 40

Prawa wolontariusza

 • masz prawo być poinformowany przez korzystającego o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi przez Ciebie świadczeniami
 • masz również prawo być poinformowany przez korzystającego o wszystkich przysługujących Ci prawach i ciążących na tobie obowiązkach
 • masz prawo wykonywać świadczenia w higienicznych i bezpiecznych warunkach, a gdy okaże się to niezbędne, powinieneś być wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej
 • możesz także, za zgodą korzystającego i na jego koszt, skorzystać ze szkoleń w zakresie wykonywanych przez siebie świadczeń
 • możesz powierzyć wykonanie swojego świadczenia innej osobie, która posiada niezbędne kwalifikacje do jego wykonania
 • w razie podróży służbowej, masz prawo do diety oraz zwrotów kosztów podróży – możesz zwolnić korzystającego z tego obowiązku w części lub całości lecz wymaga to formy pisemnej po rygorem nieważności
 • korzystający może pokryć za Ciebie wszystkie inne koszty poniesione w trakcie wykonywania przez ciebie świadczeń. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do korzystającego
 • korzystający jest zobowiązany zapewnić Ci również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a gdy nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, możesz także uzgodnić z korzystającym, aby zapewnił Ci ubezpieczenie zdrowotne (decyzja należy do korzystającego)

Obowiazki wolontariusza

 • jako wolontariusz powinieneś posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonywanych przez ciebie świadczeń, ale tylko wtedy gdy obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia określonych wymagań wynika z odrębnych przepisów
 • jeżeli nie skończyłeś 18 lat, powinieneś przedstawić korzystającemu pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na to, że będziesz wolontariuszem
 • masz obowiązek wykonywania zadań z należytą starannością
 • gdy wskutek twojego działania korzystający lub osoba trzecie poniesie szkodę, będziesz musiał ponieść odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Dlatego też powinieneś zadbać o to, aby korzystający ubezpieczył Cię od odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie możesz również zawrzeć indywidualnie.

Jeśli podpiszesz z korzystającym porozumienie na okres dłuższy niż 30 dni, korzystający nie musi ubezpieczać Cię od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponieważ ustawowo przysługuje Ci ubezpieczenie na mocy ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674). W takiej, sytuacji jesteś objęty ubezpieczeniem już od pierwszego dnia obowiązywania porozumienia.

Jeżeli jesteś wolontariuszem i nie jesteś objęty żadnym ubezpieczeniem zdrowotnym, instytucja, w której wykonujesz świadczenia, może zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego.
 
 
źródło: Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Deklarację współpracy w charakterze wolontariusza należy kierować najlepiej pocztą elektroniczną na adres mailowy konkretnej placówki. W liście prosimy zawrzeć następujące informacje: krótki list motywacyjny, wiek, charakter oferowanej pracy, posiadane umiejętności i cechy predestynujące do pracy, ramy czasowe (ile godzin, o jakiej porze, jak często – stale/okresowo/okazjonalnie)

Konto CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

BANK PEKAO S.A. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

KRS 0000247809

Organizacja Pożytku Publicznego